Thyristor,Relay 0-10V

DT-1_03
Thyristor1
Thyristor4
Thyristor2
Thyristor5
Thyristor3
DownloadK

1.เครื่องหรี่ไฟและควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างระบบดิจิตอล

2.การทำงานของเครื่องเป็นระบบการประมวลผลรวมแบบดิจิตอล ด้วยไมโครโปรเซสเซอร์

3.มีสัญญาณขับ load ชนิด Phase control แบบ Forward phase control และ 0-10V

4.รองรับโหลด 1.1Kw 2.2 Kw 3.3 kw 4.4 kw 5.5KW / 2Ch, 3Ch, 4Ch, 6ch 12CH แบบ Dimming และ Relay

5.สามารถตั้งค้าโปรแกรมทดสอบ สั่งงาน จากหน้าเครื่อง และ คอมพิวเตอร์ ได้อย่างอิสระ

6.ชนิดของหลอดที่ใช้ได้ Incandescent, Halogen, LED 0-10V,Halogen low voltage, Fluorescent, Compact, Cold Cathode LED and other

7.สามารถเรียกใช้ ตั้งค่าหรือแก้ไขรูปแบบของการจัดแสงได้ 32 โปรแกรม

8.สามารถดูค่าความสว่างของโหลดจากหน้าเครื่องได้

9.สามารถจัดกลุ่มเพื่อการจัดการควบคุมให้สะดวกต่อการใช้งานได้ 8 รูปแบบ

10.สามารถรับสัญญาณระบบแบบ LMX protocol (Lighting multiplexer/RS485) และ DMX-512(USITT 1990) โดยมี LED แสดงผล

11.มี Lamp แสดงสถานะการทำงานของ Load

12.ตัวเครื่องสามารถตั้ง Address DMX ได้ 512ช่องสัญณาณ ในโหมด DMX-512

13.มีระบบป้องกันการลัดอิสระแต่ละช่องควบคุมด้วย Circuit Breaker ตามมาตราฐาน IEC/EN 60898

14.แยกการทำงานของภาคควบคุมและภาคอุปกรณ์กำลังด้วยการเชื่อมโยงทางแสงโดยมี Isolation> 7,500 โวลต์(Opto- Isolation)

15.สามารถตั้งโปรแกรมได้จากหน้าเครื่องและอุปกรณ์ Interface Hand held system

16.สามารถเรียกใช้โปรแกรมจากหน้าเครื่อง, รีโมทคอนโทรลอุปกรณ์ และ Interface Hand held system

17.สามารถเลือกการทำงานของ Load เป็นแบบ Dim หรือแบบ Non-Dim ได้อิสระแต่ละวงจร ตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์และหน้าเครื่องได้

18.สามารถตั้งจุดเริ่มต้นการ Dim หรือจุดเริ่มต้นการ Non-Dim ได้อิสระแต่ละวงจร (0-100%) ตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์และหน้าเครื่องได้

19.สามารถตั้งค่าจำกัดการทำงานต่ำสุดของ Load ได้อิสระแต่ละวงจร (0-100%) ตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์และที่ตัวเครื่องได้

20.มีฟังก์ชั่นการตั้งอุ่นไส้หลอด เพื่อป้องกันไส้หลอดขาด ได้อิสระทุกวงจร (0-20%) ตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์และที่ตัวเครื่องได้

21.ตัวเครื่องสามารถตั้งหมายเลขของเครื่องได้(ID) รองรับการสื่อสารแบบโครงข่าย(Cloud, Web Application, App Server, App Mobile)

22.สามารถเก็บค่าที่ตั้งของระบบ (Conguration) เก็บเป็นไฟล์เพื่อง่ายต่อการแก้ไข และสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้

23.สามารถตั้งค่าFade time ได้จาก 0 วินาที ถึง 1 ชั่วโมง ผ่านคอมพิวเตอร์และที่ตัวเครื่องได้

24.มีความละเอียดของการ Dim 0-100% เท_ากับ 1024 step เพื่อความละเอียดของแสง

25.ระบบการระบายความร้อนใช้ Heat sink และพัดลมร่วมกันภายในตัวเครื่อง

26.มีฟังก์ชั่น Key Lock

27.มีปุ่ม By pass การทำงานของเครื่อง

28.มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบ Time clock พร้อมระบบนาฬิกาภายในตัวเครื่อง โดยไม่ใช้อุปกรณ์เพิ่ม

29.สามารถตั้งโปรแกรมแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง (แต่ละวันในรอบสัปดาห์) ที่ตัวเครื่อง และสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ได้

30.สามารถตั้งลำดับการทำงานของ Scene ให้เรียงต่อเนื่องกันได้ 8 ลำดับ ภายในตัวเครื่องและคอมพิวเตอร์ได้

31.มีระบบป้องกันข้อมูลภายในสูญหาย EE2 PROM

32.สามารถติดตั้งแบบ Wall Mount หรือแบบ Rack ได้

33.แหล่งจ่ายไฟ 1-phase 2 wires 200-240 Vac 50 Hz. หรือ 3-phase 4 wires 200-240 Vac 50 Hz

34.สินค้ามีมาตรฐาน มอก.1955-2551

diagram-2