Intelligent Street

Header-intelligent-street

เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี IoT เพื่อช่วยลดการควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างถนนแบบอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, อุณหภูมิ, แสง, ความเคลื่อนไหว, หรืออื่นๆ และมี Dry Contact ดิจิตอลเพื่อนำไปใช้ (รวมกับระบบอื่นๆ)

ช่วยบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง การ Monitor การประหยัดพลังงาน ผ่าน Software e-Maintenance

intelligent-street
intelligent-street2