Power Saving&Quality

 

ไอโอโอไอ ยังมุ่งเน้นระบบที่สามารถประหยัดพลังงานเพื่อ ลดการใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยการออกแบบระบบ Power Saving/Power Quality สำหรับองค์กร หน่วยงาน โรงงานหรือโรงแรมมที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และยืดอายุอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถทำได้ 3 ระบบในผลิตภัณฑ์ iooi

1. Power Saving

1.1 LED system
– LED Indoor
– LED Outdoor
– LED Stage
1.2 Power control system
– Dimmer control system
– Building control system
– Room control system
1.3. ตู้ควบคุม Motor – Pump control ปุ่มบาดาล
– Soft start
– Variable speed drive
– Smart Automatic Pump

2. Power Quality

2.1 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพกำลังงานไฟฟ้า
2.2 อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ0า
– Capacitor bank
– Active Power Filter

3. พลังงานทดแทน

– โซลาร์เซลล์ [Solar Cell]
การประหยัดพลังงานจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคตได้
โดยเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งจากการลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้านี้
มีผลทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงด้วย
ดังนั้น การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานจะมีประโยชน์ทั้งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าและประเทศชาติ
เพราะจะช่วยลดพลังงานและลดการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วย