Services

Servicepic1

บริษัท ไอโอโอไอ จำกัด สร้างทีมวิศวะกร และช่างมารองรับความต้องการของลูกค้าในงาน Research Inplement, Tes Development Integrated, Solution Produc, Programming , Training งานบริการหลังการขาย และดูแลลูกค้าที่ใช้สินค้าและบริการอย่างปรทับใจ โดยการรับรับประกันสินค้า 2- 3 ปี

Servicepic2

e-Maintenance : บริการด้าน Soft การบำรุงรักษา

เป็น Software ที่ใช้ประยุกต์งานด้านการบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ แบบ Online และ Offline ช่วยให้การทำงานได้สะดวก มีความพร้อม ในการ ผลิต และมีประสิทธิภาพ ลดความสิ้นเปลือง ช่วยให้ประหยัด ซึ่งมีระบบ การแจ้งเตือน เพื่อลดความผิดพลาด มีระบบการบันทึกลงฐานข้อมูลทั้งแบบ แมนวล และแบบอัตโนมัติ ที่ช่วยให้ง่ายในการติดสินใจ

เหมาะกับธุรกิจประเภท
* โรงงานอุตสาหกรรม
* โรงพยาบาล
* ห้างสรรพสินค้า
* โรงแรม อาคารชุดคอนโดมิเนียม

Servicepic3

Smart Monitor : บริการด้านการตรวจจับเพื่อนำไปใช้ ตรวจสอบควบคุมอุปกรณ์

เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) ความดันแก๊ส, แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, อุณหภูมิแสง, ความเคลื่อนไหว, ลูกลอย,
หรืออื่นๆ และมี Dry Contact และ I/O Port รองรับการเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูงทาง ดิจิตอล เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบ ควบคุม
หรือทำงานร่วมกับ Software e-Maintenance
* Intelligent Street Light
* Intelligent Smart Farm
* Intelligent Solar Farm

Servicepic4

Power Management : บริการระบบควบคุม แก้ไขจัดการระบบการใช้พลังงานที่ได้ประโยชน์สูงสุด ลดความสิ้นเปลือง

บริการออกแบบระบบ Power Saving-Power Quality สำหรับองค์กร หน่วยงานหรือโรงงาน โรงแรม ที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและยืด อายุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้ผลิตภัณฑ์ iooi

1. Power Saving
– LED system
– Power control system
– Soft start
– Variable speed drive
– Smart Automatic Pump

2. Power Quality
การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพกำลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
– Capacitor bank
– Active Power Filter

3. พลังงานทดแทน
โซลาร์เซลล์ [Solar Cell]