Servicepic1

บริษัท ไอโอโอไอ จำกัด สร้างทีมวิศวกร และทีมช่างมารองรับความต้องการของลูกค้าในงาน Research Implement, Test Development Integrated, Solution Produce, Programming , Training งานบริการหลังการขาย และดูแลลูกค้าที่ใช้สินค้า
และบริการอย่างประทับใจ โดยการรับประกันสินค้า 2- 3 ปี

Servicepic2

e-Maintenance : บริการด้าน Soft การบำรุงรักษา

เป็น Software ที่ใช้ประยุกต์งานด้านการบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ แบบ Online และ Offline
ช่วยให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมในการผลิต และมีประสิทธิภาพ ลดความสิ้นเปลือง มีระบบการแจ้งเตือน เพื่อลดความผิดพลาด มีระบบการบันทึกลงฐานข้อมูลทั้งแบบ Manual and Automatic ที่ช่วยให้ง่ายในการตัดสินใจ

เหมาะกับธุรกิจประเภท
* โรงงานอุตสาหกรรม
* โรงพยาบาล
* ห้างสรรพสินค้า
* โรงแรม อาคารชุดคอนโดมิเนียม

Servicepic3

Smart Monitor : บริการด้านการตรวจจับเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบควบคุมอุปกรณ์

เป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor) ความดันแก๊ส, แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, อุณหภูมิแสง, ความเคลื่อนไหว, ลูกลอย ฯลฯ
มี Dry Contact และ I/O Port รองรับการเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลทาง Digital เพื่อนำไปใช้ตรวจสอบควบคุม หรือทำงานร่วมกับ Software e-Maintenance
* Intelligent Street Light
* Intelligent Smart Farm
* Intelligent Solar Farm

Servicepic4

Power Management : บริการระบบควบคุม แก้ไขจัดการระบบการใช้พลังงานที่ได้ประโยชน์สูงสุด ลดความสิ้นเปลือง

บริการออกแบบระบบ Power Saving-Power Quality สำหรับองค์กร หน่วยงาน หรือโรงงาน โรงแรม ที่ต้องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยใช้ผลิตภัณฑ์ iooi

1. Power Saving
– LED System
– Power Control System
– Soft Start
– Variable Speed Drive
– Smart Automatic Pump

2. Power Quality
การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพกำลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า
– Capacitor Bank
– Active Power Filter

3. พลังงานทดแทน
โซลาร์เซลล์ [Solar Cell]